جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

قیمت ورق اکسین

قیمت ورق اکسین St.52(اهواز)

1403/04/24

شرح/ضخامتابعادقیمت(با احتساب ارزش افزوده) تومان
ورق اکسین 106*242500
ورق اکسین 126*242500
ورق اکسین 156*242200
ورق اکسین 206*238300
ورق اکسین 256*238400
ورق اکسین 306*239500
ورق اکسین 356*240300
ورق اکسین 406*241500
ورق اکسین 456*239800
ورق اکسین 506*241700

قیمت ورق اکسین A283(اهواز)

1403/04/24

شرح/ضخامتابعادقیمت(با احتساب ارزش افزوده) تومان
ورق اکسین 106*240200
ورق اکسین 126*237000
ورق اکسین 156*237300
ورق اکسین 206*233900
ورق اکسین 256*232900
ورق اکسین 306*233800
ورق اکسین 356*233800
ورق اکسین 406*234000
ورق اکسین 456*233000
ورق اکسین 506*233800