قیمت ورق اکسین

قیمت ورق اکسین St.52(اهواز)

1402/12/01

شرح/ضخامتابعادقیمت(با احتساب ارزش افزوده) تومان
ورق اکسین 106*2تماس بگیرید
ورق اکسین 126*2تماس بگیرید
ورق اکسین 156*2تماس بگیرید
ورق اکسین 206*2تماس بگیرید
ورق اکسین 256*2تماس بگیرید
ورق اکسین 306*2تماس بگیرید
ورق اکسین 356*2تماس بگیرید
ورق اکسین 406*2تماس بگیرید
ورق اکسین 456*2تماس بگیرید
ورق اکسین 506*2تماس بگیرید

قیمت ورق اکسین A283(اهواز)

1402/12/01

شرح/ضخامتابعادقیمت(با احتساب ارزش افزوده) تومان
ورق اکسین 106*2تماس بگیرید
ورق اکسین 126*2تماس بگیرید
ورق اکسین 156*2تماس بگیرید
ورق اکسین 206*2تماس بگیرید
ورق اکسین 256*2تماس بگیرید
ورق اکسین 306*2تماس بگیرید
ورق اکسین 356*2تماس بگیرید
ورق اکسین 406*2تماس بگیرید
ورق اکسین 456*2تماس بگیرید
ورق اکسین 506*2تماس بگیرید
شرح/ضخامتابعادقیمت(با احتساب ارزش افزوده) تومان
ورق اکسین 106*2تماس بگیرید
ورق اکسین 126*2تماس بگیرید
ورق اکسین 156*2تماس بگیرید
ورق اکسین 206*2تماس بگیرید
ورق اکسین 256*2تماس بگیرید
ورق اکسین 306*2تماس بگیرید
ورق اکسین 356*2تماس بگیرید
ورق اکسین 406*2تماس بگیرید
ورق اکسین 456*2تماس بگیرید
ورق اکسین 506*2تماس بگیرید