قیمت ورق اکسین

قیمت ورق اکسین St.52(اهواز)

1402/06/27

شرح/ضخامتابعادقیمت(با احتساب ارزش افزوده) تومان
ورق اکسین 106*236.000
ورق اکسین 126*236.000
ورق اکسین 156*235.700
ورق اکسین 206*232.500
ورق اکسین 256*232.500
ورق اکسین 306*234.800
ورق اکسین 356*234.000
ورق اکسین 406*234.800
ورق اکسین 456*2تماس بگیرید
ورق اکسین 506*238.000

قیمت ورق اکسین A283(اهواز)

1402/06/27

شرح/ضخامتابعادقیمت(با احتساب ارزش افزوده) تومان
ورق اکسین 106*234.500
ورق اکسین 126*235.000
ورق اکسین 156*234.000
ورق اکسین 206*229.700
ورق اکسین 256*229.000
ورق اکسین 306*229.700
ورق اکسین 356*231.000
ورق اکسین 406*230.800
ورق اکسین 456*230.000
ورق اکسین 506*233.000
شرح/ضخامتابعادقیمت(با احتساب ارزش افزوده) تومان
ورق اکسین 106*234.500
ورق اکسین 126*235.000
ورق اکسین 156*234.000
ورق اکسین 206*229.700
ورق اکسین 256*229.000
ورق اکسین 306*229.700
ورق اکسین 356*231.000
ورق اکسین 406*230.800
ورق اکسین 456*230.000
ورق اکسین 506*233.000