جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

قیمت ورق اکسین

قیمت محصولات
برچسب ها

قیمت ورق اکسین St.52(اهواز)

1403/01/29

شرح/ضخامتابعادقیمت(با احتساب ارزش افزوده) تومان
ورق اکسین 106*248000
ورق اکسین 126*247000
ورق اکسین 156*246000
ورق اکسین 206*240000
ورق اکسین 256*240000
ورق اکسین 306*2تماس بگیرید
ورق اکسین 356*243000
ورق اکسین 406*239700
ورق اکسین 456*239700
ورق اکسین 506*239700

قیمت ورق اکسین A283(اهواز)

1403/01/29

شرح/ضخامتابعادقیمت(با احتساب ارزش افزوده) تومان
ورق اکسین 106*244500
ورق اکسین 126*240000
ورق اکسین 156*240000
ورق اکسین 206*235000
ورق اکسین 256*233700
ورق اکسین 306*234500
ورق اکسین 356*233700
ورق اکسین 406*233700
ورق اکسین 456*233000
ورق اکسین 506*233000