قیمت ورق سیاه (ورق گرم)

شرحضخامت ( میلی متر)وضعیتقیمت ( تومان)
🔘ورق سیاه 4 فولاد مبارکه ۱25۰ رول کارخانه 🔘
4رول
🔘ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500 رول کارخانه🔘4رول
🔘ورق سیاه 5 فولاد مبارکه ۱25۰ رول کارخانه🔘5رول
🔘ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 1500رول کارخانه🔘5رول
🔘ورق سیاه 6 فولاد مبارکه ۱25۰ رول کارخانه🔘6رول
🔘ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1500 رول کارخانه🔘6رول
🔘ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 1500رول کارخانه🔘8رول
🔘ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 1500رول کارخانه🔘10رول
🔘ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 1500رول کارخانه🔘12رول
🔘ورق سیاه15 فولاد مبارکه 1500رول کارخانه🔘15رول
فهرست