قیمت ورق روغنی (ورق سرد)

شرحضخامت ( میلی متر)عرض وضعیتمحل انبارقیمت ( تومان)
🔘ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه 1250رول 🔘
0.51250رول اصفهان
🔘ورق روغنی 0.7 فولاد مبارکه 1250رول 🔘
0.41250رول اصفهان
🔘ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه 1250رول 🔘
0.51250رول اصفهان
🔘ورق روغنی 1 فولاد مبارکه 1250رول 🔘
0.51250رول اصفهان
🔘ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه 1000 رول 🔘
0.61000رول شهرکرد
🔘ورق روغنی 1.5 فولاد مبارکه 1250رول 🔘
0.61250رول شهرکرد
فهرست