قیمت ورق گالوانیزه ورق خودرو چهارمحال

شرحضخامت ( میلی متر)عرض (میلی متر)وضعیتمحل انبارقیمت ( تومان)
🔘ورق گالوانیزه ۰٫۴ ورق خودرو چهارمحال ۱۰۰۰ رول 🔘
0.41000رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه ۰٫۴ ورق خودرو چهارمحال 1250رول 🔘0.41250رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه ۰٫5 ورق خودرو چهارمحال ۱۰۰۰ رول 🔘0.51000رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه ۰٫5 ورق خودرو چهارمحال 1250رول 🔘0.51250رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه ۰٫6 ورق خودرو چهارمحال ۱۰۰۰ رول 🔘0.61000رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه ۰٫6 ورق خودرو چهارمحال 1250 رول 🔘0.61250رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه ۰٫7 ورق خودرو چهارمحال ۱۰۰۰ رول 🔘0.71000رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه ۰٫7 ورق خودرو چهارمحال ۱250 رول 🔘0.71250رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه ۰٫8 ورق خودرو چهارمحال 1000 رول 🔘0.81000رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه ۰٫8 ورق خودرو چهارمحال 1250 رول 🔘0.81250رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه ۰٫9 ورق خودرو چهارمحال ۱۰۰۰ رول 🔘0.91000رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه ۰٫9 ورق خودرو چهارمحال 1250 رول 🔘0.91250رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه 1 ورق خودرو چهارمحال۱250 رول 🔘11250رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه 1٫25 ورق خودرو چهارمحال1000رول 🔘1.251000رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه 1٫25 ورق خودرو چهارمحال1250رول 🔘1.251250رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه 1٫25 ورق خودرو چهارمحال 1250رول 🔘1.251250رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه 1٫5 ورق خودرو چهارمحال 1000رول 🔘1.51000رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه 1٫5 ورق خودرو چهارمحال 1250رول 🔘1.51250رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه 2 ورق خودرو چهارمحال 1000رول 🔘21000رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه 2 ورق خودرو چهارمحال 1250رول 🔘21250رول شهرکرد

قیمت ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد

شرحضخامت ( میلی متر)عرض (میلی متر)وضعیتمحل انبارقیمت ( تومان)
🔘ورق گالوانیزه ۰٫۴ تاراز شهرکرد ۱۰۰۰ رول 🔘
0.41000رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه ۰٫۴ تاراز شهرکرد 1250رول 🔘0.41250رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه ۰٫5 تاراز شهرکرد ۱۰۰۰ رول 🔘0.51000رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه ۰٫5 تاراز شهرکرد 1250رول 🔘0.51250رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه ۰٫6 تاراز شهرکرد ۱۰۰۰ رول 🔘0.61000رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه ۰٫6 تاراز شهرکرد 1250 رول 🔘0.61250رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه ۰٫7 تاراز شهرکرد ۱۰۰۰ رول 🔘0.71000رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه ۰٫7 تاراز شهرکرد ۱250 رول 🔘0.71250رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه ۰٫8 تاراز شهرکرد 1000 رول 🔘0.81000رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه ۰٫8 تاراز شهرکرد 1250 رول 🔘0.81250رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه ۰٫9 تاراز شهرکرد ۱۰۰۰ رول 🔘0.91000رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه ۰٫9 تاراز شهرکرد 1250 رول 🔘0.91250رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه 1 تاراز شهرکرد ۱250 رول 🔘11250رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه 1٫25 تاراز شهرکرد 1000رول 🔘1.251000رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه 1٫25 تاراز شهرکرد 1250رول 🔘1.251250رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه 1٫25 تاراز شهرکرد 1250رول 🔘1.251250رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه 1٫5 تاراز شهرکرد 1000رول 🔘1.51000رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه 1٫5 تاراز شهرکرد 1250رول 🔘1.51250رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه 2 تاراز شهرکرد 1000رول 🔘21000رول شهرکرد
🔘ورق گالوانیزه 2 تاراز شهرکرد 1250رول 🔘21250رول شهرکرد
فهرست