فارسی | English | العربیه

وزن لوله

محاسبه وزن لوله

برای محاسبه وزن لوله از فرمول زیر استفاده می شود:

[ طول * (( قطر خارجی – قطر داخلی ) / ۲ ) * ۳٫۱۴ * ۷٫۸۶  ] / ۱۰۰۰

البته فرمول ساده تری برای محاسبه وزن تقریبی لوله آهنی ۶ متری به صورت ( قطر خارجی لوله * ضخامت * ۱۴۷ ) می باشد.

توجه داشته باشید که فرمول فوق برای محاسبه به سانتی متر است، برای تبدیل به میلی متر در آخر به جای ۱۰۰۰ بر ۱۰۰۰۰۰۰ تقسیم می شود.

لوله داربستی که همان لوله صنعتی می باشد که هیچ گونه سیالی در داخل آن جابه جا نمی شود و تحت هیچ گونه تست آب یا گازی قرار نگرفته است، لوله داربستی فقط کاربرد صنعتی دارد و در صنایع و سازه های مختلف نیز از آن استفاده می شود.

لوله داربستی در سایز های مختلف تولید می شود که متداول ترین سایز مورد استفاده آن سایز  ۱/۲-۱ اینچ یا همان ۵ سانتیمتر می باشد. لوله داربستی را به نام لوله ۵ نیز می شناسند.

لوله داربستی در ضخامت های مختلفی تولید می شود که بیشترین ضخامت هایی که از لوله داربستی سایز ۱/۲-۱ اینچ استفاده می شود می توان به ضخامت های ۲ و ۲/۵ میلی متر اشاره کرد.

 

وزن لوله فولادی

ردیفقطر لوله ( اینچ )قطر لوله ( میلی متر )ضخامت لوله ( میلی متر )وزن هر متر ( کیلوگرم )
1لوله داربستی 1/2لوله داربستی 21/310.51
2لوله داربستی 1/2لوله داربستی 21/31/250.63
3لوله داربستی 1/2لوله داربستی 21/31/50.74
4لوله داربستی 1/2لوله داربستی 21/320.97
5لوله داربستی 1/2لوله داربستی 21/32/51.21
6لوله داربستی 1/2لوله داربستی 21/331.45
7لوله داربستی 3/4لوله داربستی 26/710.66
8لوله داربستی 3/4لوله داربستی 26/71/250.79
9لوله داربستی 3/4لوله داربستی 26/71/50.96
10لوله داربستی 3/4لوله داربستی 26/721.24
11لوله داربستی 3/4لوله داربستی 26/72/51.52
12لوله داربستی 3/4لوله داربستی 26/731.81
ردیفقطر لوله ( اینچ )قطر لوله ( میلی متر )ضخامت لوله ( میلی متر )وزن هر متر ( کیلوگرم )
1لوله داربستی 1لوله داربستی 33/710.83
2لوله داربستی 1لوله داربستی 33/71/251.02
3لوله داربستی 1لوله داربستی 33/71/51.23
4لوله داربستی 1لوله داربستی 33/721.61
5لوله داربستی 1لوله داربستی 33/72/51.94
6لوله داربستی 1لوله داربستی 33/732.32
7لوله داربستی 1لوله داربستی 33/73/52.68
8لوله داربستی 1لوله داربستی 33/743.05
ردیفقطر لوله ( اینچ ) قطر لوله ( میلی متر )ضخامت لوله ( میلی متر )وزن هر متر ( کیلوگرم )
1لوله داربستی 1/14 - 1لوله داربستی 42/211.04
2لوله داربستی 1/14 - 1لوله داربستی 42/21/251.28
3لوله داربستی 1/14 - 1لوله داربستی 42/21/51.54
4لوله داربستی 1/14 - 1لوله داربستی 42/222.01
5لوله داربستی 1/14 - 1لوله داربستی 42/22/52.48
6لوله داربستی 1/14 - 1لوله داربستی 42/232.95
7لوله داربستی 1/14 - 1لوله داربستی 42/23/53.48
8لوله داربستی 1/14 - 1لوله داربستی 42/243.85
9لوله داربستی 1/12 - 1لوله داربستی 48/311.19
10لوله داربستی 1/12 - 1لوله داربستی 48/31/251.48
11لوله داربستی 1/12 - 1لوله داربستی 48/31/51.77
12لوله داربستی 1/12 - 1لوله داربستی 48/322.29
13لوله داربستی 1/12 - 1لوله داربستی 48/32/52.81
14لوله داربستی 1/12 - 1لوله داربستی 48/333.38
15لوله داربستی 1/12 - 1لوله داربستی 48/33/53.91
16لوله داربستی 1/12 - 1لوله داربستی 48/344.42
ردیف قطر لوله ( اینچ )قطر لوله ( میلی متر )ضخامت لوله ( میلی متر )وزن هر متر ( کیلوگرم )
1لوله داربستی 2لوله داربستی 60/311.49
2لوله داربستی 2لوله داربستی 60/31/251.85
3لوله داربستی 2لوله داربستی 60/31/52.21
4لوله داربستی 2لوله داربستی 60/322.93
5لوله داربستی 2لوله داربستی 60/32/53.64
6لوله داربستی 2لوله داربستی 60/334.32
7لوله داربستی 2لوله داربستی 60/33/55.01
8لوله داربستی 2لوله داربستی 60/345.62
9لوله داربستی 2لوله داربستی 60/34/56.26
10لوله داربستی 2لوله داربستی 60/356.90
11لوله داربستی 2لوله داربستی 60/35/57.63
12لوله داربستی 2لوله داربستی 60/368.13
ردیفقطر لوله ( اینچ )قطر لوله ( میلی متر ) ضخامت لوله ( میلی متر )وزن هر متر ( کیلوگرم )
1لوله داربستی 1/2 - 2لوله داربستی 761/52.79
2لوله داربستی 1/2 - 2لوله داربستی 7623.70
3لوله داربستی 1/2 - 2لوله داربستی 762/54.59
4لوله داربستی 1/2 - 2لوله داربستی 7635.48
5لوله داربستی 1/2 - 2لوله داربستی 763/56.35
6لوله داربستی 1/2 - 2لوله داربستی 7647.20
7لوله داربستی 1/2 - 2لوله داربستی 764/58.04
8لوله داربستی 1/2 - 2لوله داربستی 7658.89
9لوله داربستی 1/2 - 2لوله داربستی 765/59.58
10لوله داربستی 1/2 - 2لوله داربستی 76610.51
ردیف قطر لوله ( اینچ ) قطر لوله ( میلی متر )ضخامت لوله ( میلی متر )وزن هر متر ( کیلوگرم )
1لوله داربستی 3لوله داربستی 88/924.38
2لوله داربستی 3لوله داربستی 88/92/55.46
3لوله داربستی 3لوله داربستی 88/936.51
4لوله داربستی 3لوله داربستی 88/93/57.56
5لوله داربستی 3لوله داربستی 88/948.58
6لوله داربستی 3لوله داربستی 88/94/59.58
7لوله داربستی 3لوله داربستی 88/9510.57
8لوله داربستی 3لوله داربستی 88/95/511.74
9لوله داربستی 3لوله داربستی 88/9612.51
ردیفقطر لوله ( اینچ )قطر لوله ( میلی متر )ضخامت لوله ( میلی متر )وزن هر متر ( کیلوگرم )
1لوله داربستی 4لوله داربستی 114/325.68
2لوله داربستی 4لوله داربستی 114/32/56.98
3لوله داربستی 4لوله داربستی 114/338.38
4لوله داربستی 4لوله داربستی 114/33/59.76
5لوله داربستی 4لوله داربستی 114/3411.18
6لوله داربستی 4لوله داربستی 114/34/512.43
7لوله داربستی 4لوله داربستی 114/3513.75
8لوله داربستی 4لوله داربستی 114/35/515.21
9لوله داربستی 4لوله داربستی 114/3616.26
ردیفقطر لوله ( اینچ )قطر لوله ( میلی متر )ضخامت لوله ( میلی متر )وزن هر متر ( کیلوگرم )
1لوله داربستی 5لوله داربستی 140/32/58.62
2لوله داربستی 5لوله داربستی 140/3310.36
3لوله داربستی 5لوله داربستی 140/33/511.95
4لوله داربستی 5لوله داربستی 140/3413.72
5لوله داربستی 5لوله داربستی 140/34/515.39
6لوله داربستی 5لوله داربستی 140/3516.95
7لوله داربستی 5لوله داربستی 140/35/518.75
8لوله داربستی 5لوله داربستی 140/3620.51
ردیفقطر لوله ( اینچ )قطر لوله ( میلی متر )ضخامت لوله ( میلی متر )وزن هر متر ( کیلوگرم )
1لوله داربستی 6لوله داربستی 168/32/510.48
2لوله داربستی 6لوله داربستی 168/3312.58
3لوله داربستی 6لوله داربستی 168/33/514.69
4لوله داربستی 6لوله داربستی 168/3416.74
5لوله داربستی 6لوله داربستی 168/34/518.81
6لوله داربستی 6لوله داربستی 168/3520.79
7 لوله داربستی 6لوله داربستی 168/35/522.70
8لوله داربستی 6لوله داربستی 168/3624.84
9لوله داربستی 6لوله داربستی 168/36/526.35
10لوله داربستی 6لوله داربستی 168/3728.68
ردیف قطر لوله ( اینچ )قطر لوله ( میلی متر )ضخامت لوله ( میلی متر )وزن هر متر ( کیلوگرم )
1لوله داربستی 8لوله داربستی 219/1316.08
2لوله داربستی 8لوله داربستی 219/13/518.74
3لوله داربستی 8لوله داربستی 219/1421.39
4لوله داربستی 8لوله داربستی 219/14/524.03
5لوله داربستی 8لوله داربستی 219/1526.65
6لوله داربستی 8لوله داربستی 219/15/529.27
7لوله داربستی 8لوله داربستی 219/1631.89
8لوله داربستی 8لوله داربستی 219/16/534.44
9لوله داربستی 8لوله داربستی 219/1737.74

 

قیمت محصولات